AutismKB 2.0

Team:

Changhong Yang
Jiarui Li
Qixi Wu
August Yue Huang
Xiaoxu Yang
Adam Yongxin Ye
Liming Xu
Liping Wei (PI)

@Center for Bioinformatics, Peking University

Contact us:

Room 315, Wangkezhen Building
Center for Bioinformatics
Peking University
Beijing, 100871
P.R. China

Tel: +86-10-6275-6730
Fax: +86-10-6275-9001

AutismKB@mail.cbi.pku.edu.cn
Simple Query:


  (e.g. CHD8)

Syndromic Genes

Non-syndromic Genes

AutismKB Statistics

  • Studies: 1,036
  • Genes: 1,379
  • CNVs/SVs: 5,420
  • SNVs/Indels: 11,669
  • de novo Mutations: 5,669
  • Mosaics: 789
  • Linkage Regions: 172
  • Paper Collected: 6/30/2018
  • Last Update: 8/26/2018